P O L M A X
f-prot.com
Tematy
Podstawowe
 
Pomocnicze
 
F-PROT 6 dla Windows XP
 
Współpraca
 
Newsletter
Informacje o nowych programach, dodatkach, aktualizacjach strony.
Twój adres e-mail:
Zapisz się.
Wypisz się.

Pobierz nową wersję, wpisz numer licencji:
Mam numer klienta. Proszę o podanie numeru licencji ...

UMOWA LICENCJI DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA F-PROT ANTIVIRUS

 
UMOWA LICENCJI STANOWI
Umowa niniejsza jest wiążącą, prawną umową pomiędzy użytkownikiem końcowym, ("posiadacz licencji") a Frisk Software International ("FSI"), dotyczącą używania oprogramowania komputerowego F-Prot Antivirus, które obejmuje program komputerowy oraz dokumentację materialną, a także on-line lub elektroniczną. Instalując, kopiując, ściągając, zbierając informacje przez komputer lub też w jakiś inny sposób używając oprogramowania F-Prot Antivirus, posiadacz licencji zgadza się przestrzegać ustaleń niniejszej Umowy.
Jeśli nie wyraża zgody, by je przestrzegać, nie może instalować lub używać oprogramowania F-Prot Antivirus, lecz powinien zwrócić go w miejscu zakupu.

Licencja na użytkowanie Oprogramowania
  Przyznanie Licencji:
 • Oprogramowanie: FSI przyznaje posiadaczowi licencji nie wyłączną, nie przekazywalną licencję na używanie oprogramowania F-Prot Antivirus na komputerze lub komputerach będących w jego posiadaniu, ważną od daty zakupu aż do daty wygaśnięcia, jak to ujęto powyżej. Posiadacz licencji może robić kopie wyłącznie dla archiwizacji. Jeśli nie zawarto tego w niniejszej Umowie, posiadacz licencji nie może robić kopii oprogramowania F-Prot Antivirus czy też towarzyszących mu wydrukowanych materiałów.
 • Instalacja: Można instalować F-Prot Antivirus dla ilości użytkowników, skrzynek pocztowych, komputerów lub serwerów zakupionych od FSI jego dystrybutora lub reselera, w ilości wymienionych w certyfikacie.

Opis pozostałych Praw i Obowiązków
 • Nie do powtórnej odsprzedaży: używanie oprogramowania F-Prot Antivirus jest ograniczone jedynie do celów prywatnych lub zawodowych, oprogramowanie nie jest do powtórnej odsprzedaży przez klienta /końcowego użytkownika/, lub jakiegokolwiek innego przekazywania.
 • Ograniczenia co do wprowadzania zmian w oprogramowaniu: Posiadacz licencji nie może dokonywać zmian w oprogramowaniu, poza tymi, które dopuszcza stosowne prawo.
 • Dzierżawa: Posiadacz licencji nie może wynajmować, oddawać w dzierżawę ani pożyczać oprogramowania.
 • Usługi i Pomoc Techniczna: FSI może świadczyć pomoc w sprawach związanych z oprogramowaniem, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 • Rozwiązanie Umowy: Bez łamania innych praw, FSI może zakończyć niniejszą Umowę, jeśli użytkownik nie postępuje zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy. W takim wypadku, użytkownik ma obowiązek zniszczyć i usunąć wszystkie kopie tego oprogramowania oraz wszystkie jego komponenty.
 • Uaktualnienia: W wypadku odkrycia nowego wirusa, nieznanego FSI, można przesłać go FSI, który dostarczy posiadaczowi licencji uaktualnioną wersję programu F-Prot Antivirus tak szybko, jak będzie to tylko możliwe.

Ograniczona gwarancja
FSI gwarantuje, ze F-Prot Antivirus będzie działał zgodnie ze specyfikacją sporządzoną dla danego przedziału czasu ustaloną przez odpowiednie prawo od daty zakupu. Posiadacz licencji rozumie i akceptuje fakt, iż produkt jest dostarczany "takim, jaki jest", ze wszystkimi wadami, które mogą towarzyszyć oprogramowaniu.

Nie podlegające gwarancji
 • FSI nie daje żadnych innych wyrażonych lub domyślnych gwarancji, dotyczących działania oprogramowania F-Prot Antivirus, ale zrobi wszystko, by natychmiast skorygować wszelkie błędy w wyżej wymienionym oprogramowaniu, zgłaszane przez posiadacza licencji.
 • FSI może próbować skorygować błędy za pomocą środków, które uważa za najbardziej odpowiednie.
 • FSI oraz jego przedstawiciel lub reseler nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy spowodowane nieprawidłowym działaniem czy też wadami sprzętu, lub też przez utratę danych albo przerwanie pomocy przekazywanej poprzez Internet za sprawą osób trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności prawnej
FSI oraz jego dystrybutor lub reseler nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej w postaci odszkodowania za niebezpośrednie, będące konsekwencją, przypadkowe lub moralne szkody albo za honoraria doradców prawnych za jakiekolwiek ich działania dotyczące szkody spowodowanej czynem niedozwolonym lub umową, bez względu na to, czy FSI był świadom możliwości zaistnienia takich szkód czy nie. Jedyną rekompensatą dla posiadacza licencji będzie zwrot kwoty, jaką posiadacz zapłacił FSI pomijając różnice za okres korzystania z oprogramowania.

Kwestie sporne:
Wszelkie kwestie sporne pojawiające się w związku z rozpoczęciem, stosowaniem oraz interpretacją niniejszej Umowy winny być rozwiązywane zgodnie z prawem Islandii oraz jurysdykcją wyłączną odpowiedniego sądu w Islandii.