Jazd po alkoholu 2% co grozi?

Zgodnie z treścią art. 178 a § 1 k.k jeden stanowi że, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 3.

W wypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd nałożyć na sprawcę środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dwóch lat, może również od orzekania zakazu odstąpić.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwa umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa ( art. 66 § 1 k.k)

Jazda po alkoholu – warunkowe umorzenie

Istotne dla omawiania zagadnienia warunkowego umorzenia postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu jest wskazanie, do jakiego stężenia alkoholu jest możliwe zastosowanie tej instytucji. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego (art. 115 § 16 k.k) stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Przepisy nie regulują kwestii, do jakiego stężenia alkoholu można wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania. W dużej mierze zależy to od zaistniałego stanu faktycznego- wszelkich okoliczności towarzyszących zdarzeniu oraz oceny Sądu. Kluczowe mogą być w rozstrzygnięciu sprawy motywację sprawcy.

Istotne dla omawiania zagadnienia warunkowego umorzenia postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu jest wskazanie, do jakiego stężenia alkoholu jest możliwe zastosowanie tej instytucji (https://lextraffic.pl/jazda-po-pijanemu/). Zgodnie z przepisami kodeksu karnego (art. 115 § 16 k.k) stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza

0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Przepisy nie regulują kwestii, do jakiego stężenia alkoholu można wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania. W dużej mierze zależy to od zaistniałego stanu faktycznego- wszelkich okoliczności towarzyszących zdarzeniu oraz oceny Sądu. Kluczowe mogą być w rozstrzygnięciu sprawy motywację sprawcy.