Czy faktoring jest skutecznym sposobem na ograniczenie ryzyka kredytowego?

biznes i finanse

Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw, która stanowi doskonałą alternatywę dla kredytu. Na czym dokładnie polega? Czy może być skutecznym sposobem na ograniczenie ryzyka kredytowego? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega faktoring?

Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw, która polega na odkupieniu przez faktora (firmę faktoringową) wierzytelności przedsiębiorstwa (faktoranta) wynikających z faktur wystawionych na rzecz jego kontrahentów. Dzięki temu przedsiębiorstwo nie musi czekać na zapłatę za faktury wystawione z odroczonym terminem płatności, ponieważ bardzo szybko odzyskuje zamrożone w nich środki, które może wykorzystać w dowolny sposób. Usługi faktoringowe poprawiają zatem płynność finansową przedsiębiorstwa oraz usuwają zatory płatnicze. Wszystko to sprawia, że stają się coraz popularniejsze, a sam faktoring oferowany jest w różnej postaci. Najpopularniejsza klasyfikacja uwzględnia przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta, co pozwala wyróżnić faktoring pełny (z przejęciem ryzyka) oraz niepełny (bez przejęcia ryzyka). Inny podział uwzględnia fakt poinformowania kontrahenta o skorzystaniu z faktoringu, dzięki czemu wyróżnić można faktoring jawny oraz tajny (cichy).

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu?

Co sprawia, że faktoring staje się coraz popularniejszy wśród polskich firm? Przede wszystkim korzyści, które odnoszą korzystające z niego przedsiębiorstwa. Najważniejszą z pewnością jest fakt, że faktoring pozwala błyskawicznie odzyskać środki zamrożone w fakturach wystawionych kontrahentom, a co za tym idzie nie ma konieczności oczekiwania na spłatę należności. Jest to szczególnie istotne w coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej, ponieważ znacznie więcej firm ma problemy ze spłatą zobowiązań, a co za tym idzie nie robi tego w terminie. Powstałe w ten sposób zatory płatnicze są bardzo groźne, ponieważ brak terminowej zapłaty ze strony kontrahentów powoduje, że firma nie może regulować własnych zobowiązań. Zaletą faktoringu jest również fakt, że pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na dowolny cel, czyli zarówno pokrycie bieżących kosztów działalności, jak i zakup towaru, czy dalsze inwestycje. Dlaczego jeszcze warto skorzystać z tej formy finansowania? Przede wszystkim dlatego, że usługi faktoringowe:

  • są dostępne zarówno dla małych, jak i dużych firm, a firmy faktoringowe nie wymagają określonego stażu na rynku;
  • oferowane są również online, co jest nie tylko wygodne, ale pozwala również bardzo szybko uzyskać finansowanie;
  • ograniczają formalności do minimum, co sprawia, że są przystępne dla przedsiębiorców.

Czy faktoring skutecznie ogranicza ryzyko kredytowe?

Jak wspomniano we wstępie faktoring stanowi jedną z alternatyw dla kredytu bankowego. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że nie wymaga badania zdolności kredytowej, ani jej nie obciąża. W efekcie z finansowania mogą korzystać również te firmy, które z różnych względów nie chcą lub nie mogą skorzystać z kredytu. Istotne jest także to, że kredyt wiąże się ze zdecydowanie wyższym poziomem ryzyka niż faktoring. Wynika to z faktu, że zaciągając kredyt firma korzysta z pieniędzy będących własnością banku, a co za tym idzie musi je zwrócić wraz z należnymi odsetkami. Spłata może być natomiast trudna, ponieważ sytuacja na rynku może się zmienić, co może spowodować np. wzrost raty (ze względu na wzrost stóp procentowych), czy problemy finansowe przedsiębiorstwa. Ryzyko to nie występuje w przypadku korzystania z faktoringu, ponieważ firma odzyskuje wówczas wyłącznie własne środki, które są zamrożone w fakturach wystawionych kontrahentom. Finansowanie uzyskane od firmy faktoringowej jest zatem bezzwrotne, a jedynym kosztem jest prowizja za skorzystanie z faktoringu, która pomniejsza wartość odzyskiwanej należności.

Podsumowując należy stwierdzić, że faktoring skutecznie ogranicza ryzyko kredytowe, co sprawia, że w wielu sytuacjach jest znacznie atrakcyjniejszym rozwiązaniem niż kredyt. Jest to jeden z wielu ważnych aspektów przemawiających za tym, by z niego skorzystać.